صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : محمد اصفهانی

آهنگساز : محمد اصفهانی


متن ترانه :
ای همـه هستـی ز تــو پـیــــدا شده
خــاك ضعیف از تـــو تــوانـــا شده
آنـچــه تغیــــر نپـذیـــرد تـویـــی
وانكـــــه نـمردست ونمیــرد تــویی
تــا كــرمـت راه جـهــان بــرگرفت
پشت زمیــن بــار گــران بــرگـرفت
تــا كــرمـت راه جـهــان بــرگرفت
پشت زمیــن بــار گــران بــرگـرفت
هــركــه نــه گـویای تو خاموش بـه
هــرچـــه نــه یـــاد تــو فراموش به
آنچــه كمــر بستـه كـه مـا بنده ایم
آن همه تـن جـان كه به تو زنده ایم
دست از این پیـش كـه دارد كــه مـا
زاری از ایــن بیش كــه دارد كـه مــا
چــاره مــا ســاز كــه بــی یـاوریـم
گـــر تـــو بـرانــی بـه كه روی آوریم

مرتبط با این