صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : سعید خوانسار

یك قصه دیگر با خنده بیگانه
در ظهر پاییزی مرگی چو پروانه
یك قصه دیگر با خنده بیگانه
بازم بسوز خورشید بر اوج این پرواز
چون دفتر فردا هرگز نشد آغاز
انگار می دونستن این آخرین كوچه
مقصد همون بالاست روی زمین پوچه
وای وای وای بر ما
هر گوشه از این شهر سردادن آغازه
اون كه خبر می داد اینك خبرسازه
در آخرین پرواز پروانه ها مردند
رفتند و با رفتن خنده ز لب بردند
وای وای وای بر ما
یك قصه دیگر با خنده بیگانه
در ظهر پاییزی مرگی چو پروانه

مرتبط با این