خواننده : فریدون بیگدلی

به راه پیش روم به فكر تو سرم
حتی اگه جهان واسه برابرم
می رم كه به خودم راه رو نشون بدم
به جاده و خطر شوق جنون بدم
آماده باش من رویام تو مشتمه
واسه رسیدنم به كوه پشتمه
این كوه استوار خاك عزیزمه
ایران تا ابد عشق و انگیزمه
سرسختی منو از صخره ها بپرس
سرزندگیمو از باد صبا بپرس
كوه غرورمو از آرزو پرم
من نوجوونم و دور از تصورم

مرتبط با این