صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : علیرضا مهدیزاده

ایران من ای گلشن و باغ و چمن من
بی نام بلند تو نبالد سخن من
خرسند گرامی تر و خوش تر ز وطن چیست ؟
گویم وطن من وطن من وطن من

مرتبط با این