صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : امید نعمتی

شاعر : تورج نگهبان

میرقصد زندگی در جام چشم تو
سرزد صبح امید از شام چشم تو
من رام چشم تو همچون چشم تو خموشم
چون سر گیسویت خانه بر دوشم
گر بماندم گاه گاهی یاد من كن
گاه گاهی با نگاهی یاد من كن
گر نماندم روزگاری یاد من كن
با دو چشم اشكباری یاد من كن

مرتبط با این