صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : محسن میرزازاده

متن ترانه :
این پرچم سه رنگ
سبز و سپید و سرخ
خاك مقدس از
خون شهید و سرخ
این مردم نجیب
این كُرد و ترك و تات
این زادبوم امن
این مرز باثبات
سرمایه ی منه
تا عاشقی كنم
در پهنه ی جهان
جاویده میهنم
یك مشت محكم ایم چون كوه آهنین
ایران بی شكست درعرصه ی زمین
بفگر وه چاو خه را دستی خه دانی هو
داگرتنی ژه جین جان و گیانی هو
قفسی و چلّه سار
اَم سوزه دارِنی
ناترسنی ژَ ته
بینا بوهارِنی
دشمن! وییا بِزان
اَم بی زوالنی
سامه تو نَرمه گا
ام ژی شَمالنی
مرخنه سر له ژور
جِلّه ی مه ناو جییان
بی زِلَّتی و خَو
عمرَگ له سر بییان
بفگر وه چاو خه را دستی خه دانی هو
داگرتنی ژه جین جان و گیانی هو
یك مشت محكم ایم چون كوه آهنین
ایران بی شكست درعرصه ی زمین
ترجمه:
ترجیع بند: با چشمان خودت ببین دشمن ،كه ما دست در دست یكدیگر نهاده ایم.تا پای جان نگهبان جان و
زندگانی یكدیگریم.
پائیزی و چلّه ی سرما اما ما درختان همیشه سبز باغیم.از تو هراسی نداریم.زیرا كه بوی بهار با ماست.
دشمن! اینرا بدان كه ما بی زوال و نابود نشدنی هستیم.تو برای ما مثل پر كاهی و ما چون بادیم.
درختان سروكوهی ریشه دوانده در كوهستانیم.عمریست كه بی خستگی و خواب سرپا ایستاده ایم.

مرتبط با این