صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : محسن حشمتی راد

متن ترانه :

باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم
در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم
شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم
چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم
آنجا روم آنجا روم بالا بدم بالا روم
بازم رهان بازم رهان كاینجا به زنهار آمدم
آنجاكه با خویش نیست یك مست آنجا بیش نیست
آنجا طریق و كیش نیست مستان سلامت میكنند
غوغای روحانی نگر سیلاب طوفانی نگر
خورشید ربانی نگر مستان سلامت میكنند
ای ابر خوش باران بیا وی مستی یاران بیا
وی شاه طراران بیا مستان سلامت میكنند
وان سرو خضرا را بگو مستان سلامت میكنند
شهری ز تو زیر و زبر هم بی خبر هم با خبر
وی از تو دل صاحب نظر مستان سلامت میكنند
آنجاكه یك با خویش نیست یك مست آن جا بیش نیست
آن طریق و كیش نیست مستان سلامت میكنند
آ

مرتبط با این