صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : شهاب زنگنه

متن ترانه :

ایرون مو ای وطنوم ای همه ی جونوتنوم خاك تنت خاك تنوم
ایران من ای وطنم ای همه وجود من كه خاكت تمام هستی من است
پرچمت برچ ایزنه شوق منه جونوم ایونه مو زاده ی خاك دلیرونوم
پرچمت دربلندای اسمان میدرخشد وباعث افتخار منی میشود كه زاده خاكت مردانم
هرچند گپ اوبیدوم به خاك بختیوری سیرمه تیامه خاك پاك بختیوری
هرچند من زاده درایل بختیاری ام وخاك ایلم سورمه ی چشمان من است
گویل سر وجون مو واقربون ایرون پرورده وابیدوم من دامون ایرون
اما سر وجان من به قربان خاكت ایرانی كه من دردامان پاكش قد كشید ه ام
گویل وطن یعنی بوهار بختیوری یعنی كه تاراز دنا وآسموری
برادران وطن یعنی بهار بختیاری یعنی كوههای تاراز ودنا وآسماری
ایل غیوروم سردیاروسرفرازه سی افتخارمیهنوم جونم ابازه
ایل غیور بختیاری ام جلودار وسرافراز است برای جانبازی در راه افتخار كشورم

مرتبط با این