صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : خشایار اعتمادی

متن ترانه :

از پارس تا خزر ایران نشسته است
این شیر پنجه دیوان شكسته است
البرز جلوه ای از اقتدار ماست
دروازه های عشق در اختیار ماست
در این فلات سرخ با این تبار
سبز روید زهر كران آینده ای سپید
ای افتخار شرق در بام این جهان
پیچیده نام تو گل واژه امید
هنگام حادثه ما تیر آرشیم
سختی چو هیمه و ما همچو آتشیم
شرم سیاوش و فر تهمتنیم
نقش درفش خاك با عشق می تنیم
از پارس تا خزر ایران نشسته است
این شیر پنجه دیوان شكسته است
البرز جلوه ای از اقتدار ماست
در بازه های عشق در اختیار ماست
ای سرزمین نور ای كشور كهن
جانم فدای تو ای خانه ای وطن
روشن شد آسمان از آذرخش
تو ناید خمیدگی بر پشت رخش تو
دیو سپید را در بند مینهیم
با هفت خوان عشق از بند میرهیم
كوپال این وطن نسل جوان اوست
هر كس كه عاشق است اینك زمان اوست
از پارس تا خزر ایران نشسته است این شیر پنجه دیوان شكسته است
البرز جلوه ای از اقتدار ماست
در بازه های عشق در اختیار ماست

مرتبط با این