صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : علیرضا قربانی

آهنگساز : فردین خلعتبری


متن ترانه :

نترس از سفرها كه یار تو هستم
نترس از خطرها كنار تو هستم
نترس از زمانه كه بی اعتبار است
كه هر لحظه من اعتبار تو هستم
كنار تو هستم كه یار تو هستم
كه بیش از خودت بیقرار تو هستم
كنار تو هستم كه یار تو هستم
كه بیش از خودت بیقرار تو هستم
چه با هم چه تنها چه حالا چه فردا
چه در آسمان و چه خاك و چه دریا
اگر سبز و شادی اگر زرد و غمگین
اگر گرم و سرشار اگر سرد و مسكین
كنار تو هستم كه یار تو هستم
كه بیش از خودت بی قرار تو هستم
در آتش ببینی اگر خانه ات را
برد آب اگر كوی و كاشانه ات را
بسوزی اگر سود و سرمایه ات را
بگیرد اگر آسمان سایه ات را
كنار تو هستم كه یار تو هستم
كه بیش از خودت بیقرار تو هستم
چه در عهد بستن چه وقت گسستن
چه در اقتدار و چه وقت شكستن
اگر هرچه دیدی و هرچه شنیدی
همان جا كه ماندی به هرجا رسیدی
كنار تو هستم كه یار تو هستم
كه بیش از خودت بیقرار تو هستم
كنار تو هستم كه یار تو هستم
كه بیش از خودت بیقرار تو هستم

مرتبط با این