صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خوانندگان : ستار سهرابی؛صادق آهنگران؛غلامرضا صنعتگر

متن ترانه :


الله الله لا اله الا الله الله و اكبر
این پرچم پیروزی و بانگ دلیران است گلبانگ جمهوری اسلامی ایران است
نور آمد و روح خدا شد ناجی ایران فجر آمد و بتخانه طاغوت شد ویران
دست امام عاشقان عطری بهشتی داشت بذری مطهر در دل نسل جوان میكاشت
این ملت رزمنده صدها بار زد سیلی بر صورت هر دشمنی در جنگ تحمیلی
با هم چهل قوم وطن سدی بنا كردند در پای خوزستان و ایران جان فدا كردند
فصل دفاع و روزگار خود كفـائی شد دل های مردان حماسه كربلایی شد
در عرصه كار و تلاش و دانش و تولیـد هر ذره در منظومه ایران شده خورشید

از دل شـیطان بزرگ زمان داعش خونخـوار برآمد چنـان
بی سر و سامان شد از این اتفاق مـردم آواره شـام و عـراق
برای انتـقـام خـون شـهید سـپاهی از جـانب ایران رسید
لشـگری از مدافعـان حـرم پیشقدم شـد كه نیفتد عـلم
تیشه به ریشه های داعش زدند شعله به خیمه های سازش زدند
روح مقاومت مسـلمانی ا ست مكتب سـردار سـلیمانی ا ست

آوای حماسی جمعیت : حیـدر حیـدر حیـدر حیـدر حیـدر

موعـد نابودی داعـش رسـید سـرو آزادی دوباره قـد كشـید
بند بند ِ ظالمان از هم گسست پشت آمریكا در این میدان شكست
خنجری از پشت زد در شامگاه قطع شد دسـت علـمدار سـپاه
حاج قاسم با ابومهـدی چه گفت كاین چنین گلهایشان از هم شكفت
بدتر از عین الاسـد مانند شـیر انتقـامی سـخت از دشمن بگیـر
مكتب سـرخ سلیمانی سـلام پرچم سـبز مسـلمانی سـلام
عشق نامت را جهانی كرده است مكتبـت را جـاودانی كرده است


صدای حاج قاسم
و سپس همخوانی كر با همان لحن :
ما ملت امام حسـینیم ما ملت شـهادتیم


دو بیتی آوازی : شهادت و پرواز

نگاهش مرگ را تحقیر كرده جنونی سرخ را تفسیر كرده
سلیمانی سلیمان است ؛ آری هوای عشق را تسخیر كرده


دیـده های بـارانی شـا هدان ایـرانی سرمشق گرفتـند از مكتـب سـلیـمانی
پیـرو ولایـت را رهـرو سـعادت را مكتب تو لایق كرد عاشـق شـهادت را
هر مـادر ایـرانی هر مرد مسـلمانی در مكتـب تو دارد یك شـیر سـلیمانی
جانـت آسـمانی شد نام تو جهـانی شد مكتـب تـو آئیـن صلح و مهـربانی شد

مرتبط با این