خواننده : حسام الدین سراج

متن ترانه :


سحرگاهان كه مخمور شبانه
گرفتم باده با چنگ و چغانه
نگار می فروشم عشوه ای داد
كه ایمن گشتم از مكر زمانه
سحرگاهان كه مخمور شبانه
گرفتم باده با چنگ و چغانه
نهادم عقل را ره توشه ازمی
ز شهر هستیش كردم روانه
ز ساقی كمان ابرو شنیدم
كه ای تیر غمت ما را بهانه
ندیم و مطرب و ساقی همه اوست
خیال آب و گل در ره بهانه
بده كشتی می تا خوش برانیم
از این دریای ناپیدا كرانه
كه من در طرف وصل از حسن شاهی
كه با خود عشق بازد جاودانه
وجود ما معمایست حافظ
كه تحقیقش فسون است و فسانه
ز ساقی كمان ابرو شنیدم
كه ای تیر غمت ما را بهانه
ندیم و مطرب و ساقی همه اوست
خیال آب و گل در ره بهانه

مرتبط با این