خواننده : فلمینگ خوشقدمی

متن ترانه :


یه لقمه نون یه كاسه ماست یه روی خوش یه حرف راست
من با همینا دل خوشم این بركت خونه ی ماست
هر وقت بهش رو می آرم محرم رازه مادرم
پناهگاه من می شه چادر نماز مادرم
غیر از تو مادر كسی رو صدا نمی كنم دیگ
گوشه ی چادر تو رو رها نمی كنم دیگه
مادر من كجاست تا پشت و پناه من بشه
چشم همیشه خیس من چراغ راه من بشه
یه لقمه نون یه كاسه ماست یه روی خوش یه حرف راست
من با همینا دل خوشم این بركت خونه ی ماست
هر وقت بهش رو می آرم محرم رازه مادرم
پناهگاه من می شه چادر نماز مادرم
غیر از تو مادر كسی رو صدا نمی كنم دیگ
گوشه ی چادر تو رو رها نمی كنم دیگه
مادر من كجاست تا پشت و پناه من بشه
چشم همیشه خیس من چراغ راه من بشه

مرتبط با این