صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : علی بیات

متن ترانه :


برف نو سلام سلام بنشین خوش نشسته ای بر بام
پاكی آوردی ای امید سپید همه آلودگی است این ایام
راه شومی است می زند مطرب تلخ واری است می چكد در جام
اشك واری است می كشد لبخند ننگ واری است می تراشد بام
مرغ شادی به دان گاه آمد به زمانی كه برگسیخته دام
ره به هموار جای دشت افتاد ای دریغا كه بر نیآید دام
كام ما حاصلان زمان آمد كه طمع بر گرفته ایم از كار
خان سوزیم الغرض بدرود تو فرود آی برف تازه سلام

مرتبط با این