صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : بنان

متن ترانه :

خوشه چین
من كه فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم
شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم
من كه فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم
شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم
قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین ، كجا اشك محنت به دامن ریزد
خوشه چین ، كجا دست حسرت زند بر دامان
ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن ، همره دلبران خوشه چیدن
از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن ، گه از این سو به آن سو پریدن
قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین ، كجا اشك محنت به دامن ریزد
خوشه چین ، كجا دست حسرت زند بر دامان
برپا بود جشن انگور ، ای افسون گر نغمه پرداز
برپا بود جشن انگور ، ای افسون گر نغمه پرداز
در كشور سبزه و گل ، با شور و شعف نغمه كن ساز
قلب ما ، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما ، بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین ، كجا اشك محنت به دامن ریزد
خوشه چین ، كجا دست حسرت زند بر دامان
خوشه چین ، كجا دست حسرت زند بر دامان

مرتبط با این