صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : علی كارونی

متن ترانه :
عیدك امبارك حبیبی عیدك امبارك
جبت گلبی او عیونی تبقه تذكارك
الك عیدیه الك احله الاغانی
الك ارسل فرح بیدالامانی
اجیتك مو صبح نار انتظارك
نخیل ارموشك او شعرك قصاید
فی بعدك ینرسم دمعی گلاید
اجیتك دنیتی جیتك اعاید
سلاطین الزمن فدوه السمارك

ترجمه:

عیدت مبارك عزیزم عیدت مبارك
قلبم و چشمانم را برایت یادگاری آوردم
برایت بهترین آهنگم را عیدی آوردم
برایت شادی را هدیه آوردم
آمدم كه دیگر انتظار دیدارت برایم مثل جهنم شده
قامتت مانند نخل های برافراشته و موهایت مانند بیت های شعرم است
از دوریت اشك هایم مانند جاری می شود
آمدم دنیای من آمدم عید دیدنی كنم
سلاطین عالم به فدای سبزه رویت

مرتبط با این