صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده :بامداد فلاحتی

متن ترانه :
بر بام جهان ایران ایران ایران
خورشید تو تابنده البرز تو سر زنده
دریای تو آكنده پاینده بمان ایران
دانایی پیرانت گلبانك شهیدانت
پرورده به دامانت گلهای جوان ایران
ایران ایران ایران ایران
بشكوه سرافرازی گنجینه بس رازی
صف بسته به جانبازی بهر تو یلان ایران
بر بام جهان ایران ایران ایران
خورشید تو تابنده البرز تو سر زنده
صد لاله صحرایی گل داده به زیبایی
در خاك اهورایی بی رنگ خزان ایران
دانایی پیرانت گلبانك شهیدانت
پرورده به دامانت گلهای جوان ایران
از رحمت داداری و از بركت بسیاری
بنشسته به سالاری بر بام جهان ایران

مرتبط با این