صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : مسعود بختیاری
آهنگساز : مسعود بختیاری
ترانه سرا : فولكلور محلی

كاشكی یه سال همه مالا بار بوونن كل یك
بنگ بكنین كه بُهونانه بزنن كل یك
شو كه اَوی یه تش تنگی بزنیم منه چاله
دست یكه بگریم و جار بزنیم همه ماله
كر بگوهین میشكاله هف بكنه به منه ساز
دور بگریم و بوازیم گو همه چوپی و سرناز
تش منه كار غم اوفتا نیله كه جا بگریم
تی یك دی بنشینیم و گپ دل بزنیم
دست یكه بگریم و جار بزنیم همه ماله
بیوین كه وا با یك دی تا صُو بزنیم كل و گاله
كر بگویین میشكاله هف بكنه به منه ساز
دور بگریم و بوازیم گو همه چوپی و سرناز
گو بگوهین میشكاله هف بكنه منه ساز
در تو بزن كل و گاله كر تو وریست و بواز
بنگ بكنین كه جم آبون گو همه میرگل و زنگل
رخت نوانه بپوشین گو ز دبیت و ز مخمل
ره بكنین كه به میدون بیان یه دو تا كر چو باز
كل بزنن همه درگل چی قه قه كوگ تاراز

مرتبط با این