صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

قطعه "نهان مكن" با صدای "روزبه نعمت الهی"

شاعر: مولانا

آهنگساز و خواننده: روزبه نعمت الهی

متن موسیقی "نهان مكن"


دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مكن

چون خموشان بی گنه روی بر آسمان مكن

باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند خربزه در دهان مكن

باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در دهان مكن

بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در دهان مكن

كار دلم به جان رسید كارد به استخوان رسید

كار دلم به جان رسید كارد به استخوان رسید

ناله كنم بگویدم ناله كنم بگویدم

دم مزن و بیان مكن دم مزن و بیان مكن

دوش چه خورده ای دلا دوش چه خورده ای دلا

راست بگو نهان مكن

چون خموشان بی گنه

چون خموشان بی گنه

روی بر آسمان مكن

روی بر آسمان مكن

روی بر آسمان مكن

دوش شراب ریختی وز بر ما گریختی

بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مكن

دوش شراب ریختی وز بر ما گریختی

بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مكن

باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در دهان مكن

بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در دهان مكن

خربزه در دهان مكن خربزه در دهان مكن خربزه در دهان مكن

ای دله پاره پاره ام ای دله پاره پاره ام دیدن اوست چاره ام

اوست پناه و پشت من تكیه بر این جهان مكن

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مكن

چون خموشان بی گنه

تكیه بر این جهان مكن

تكیه بر این جهان مكن

مرتبط با این