ترانه "صخره" با صدای احسان دریادل

متن ترانه "صخره":

من صخرم
اره من صخرم
انگاری رو سینم
دریا كشیدن
من سردم
كوه یخ كندم
نه نمیترسم از طوفانو دیدن
اینا چی میگن
میانو میرن
هرچی كه بگی
یچی دیگه میگن
اخه من همینم
همچیمو میگم
بعد تو فكر میكنی
من عجیب غریبم
دور می شم از عالم و آدم
خوب میشم من، تنها بزارم
تنهام بزار
بهتره اروم بشم میرسونم
خودمو بت واسه منم جا بزار
تو مسیرت پا بزار
اگه ادامه بدی راتو بری
میبینی این خاكی شده لاله زار

مرتبط با این