ترانه "میهن ای میهن" با صدای سالار عقیلی

متن آهنگ "میهن ای میهن":


تنیده یاد تو تَنیده یاد تو در تار و پودم
میهن ای میهن میهَن ای میهن
بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم
میهن ای میهن میهَن ای میهن
تنیده یاد تو تنیده یاد تو در تار و پودم
بود لبریز از بود لبریز از عِشقت وجودم
تو بودَم كردی از نابودی و با مهر پروردی
تو بودم كردی از نابودی و با مِهر پروردی
فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم
میهن ای میهن میهن ای میهن
به هر مجلس به هر زندان
به هر شادی به هر ماتم
به هر حالَت كه بودم با تو بودم
به هر مَجلس به هر زندان
به هَر شادی به هر ماتم
به هر حالت كه بودم با تو بودم
تو بودم كردی از نابودی و با مِهر پروردی
فدای نام تو فدایِ نام تو بود و نبودم
میهن ای میهن میهَن ای میهن
اگر مستم اگر هُشیار
اگر خوابم اگر بیدار
به سوی تو بود روی سُجودم
میهن ای میهن میهن ای میهن
میهن ای میهن میهن ای میهن

مرتبط با این