ترانه محلی- شمالی "چلچلا پر بزن" با صدای جواد نكایی

متن ترانه "چلچلا پر بزن":

چلچلا پر بزن چلچلا پر بِزن سمسكده سر بزن
هیكل ورزشی ره امشو منه بر بزن
چلچلا پر بزن چلچلا پر بزن سمسكده سر بزن
یاری ممدی ره امشو منه بر بزن
چلچلا پر بزن چِلچلا پر بزن شهر ساری سر بزن
مهدی شمشیر ونده امشو منه بر بزن
چلچلا پر بزن چلچلا پر بزن

چلچلا پر بزن چلچلا پر بِزن سمسكده سر بزن
هیكل ورزشی ره امشو منه بر بزن
چلچلا پر بزن چلچلا پر بزن سمسكده سر بزن
یاری ممدی ره امشو منه بر بزن
چلچلا پر بزن چِلچلا پر بزن شهر ساری سر بزن
مهدی شمشیر ونده امشو منه بر بزن
چلچلا پر بزن چلچلا پر بزن

مرتبط با این