صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این مطلب آهنگ 98 سالة موسیقی محلی ایران در آرشیو آلمان را می‌شنوید.


یکی از موسیقی‌های محلی قدیمی ایران، موسیقی کتولی است. موسیقی سواحل دریای خزر. منطقة کتول شرقی‌ترین مناطق تبریزبان و از اصلی‌ترین بلوک استرآباد قدیم محسوب می‌شود. نزدیکی و همجواری با ترکمن صحرا و خراسان به غنای فرهنگی و هنری آن افزوده است . واژهی کتول را بعضی از اهالی قلم ، واژهای سنسکریت به معنای «نگهبان قلعه» و هم ریشه با کلمة «کوتوال» گرفته‌اند. عدهای هم این واژه را طبری و به معنای «شیب» می‌دانند.
اساس ساختار موسیقی مقامی کتولی بر پایة سه مقام آوازی به نام‌های «هرایی»، «راستِ مقام» و «کلّهکش» استوار است. خنیاگران کتولی از دیرباز این سه مقام را بر اساس سلیقه و ذوق فردی و با اتکا به سنت بداهه با توجه به چگونگی بلندی و یا کوتاهی جملات آن به هنگام اجرا می‌نواخته‌اند.این مقام‌های سه گانه سرچشمة مقام‌های دیگری شدند که به نام پدید آورندگانشان موسوم بودند. سال 1302 شمسی گروهی آلمانی قطعه‌ای از موسیقی کتولی را در منطقه چهاردانگه ‎ساری ضبط کردند. این آهنگ که در این بخش می‌شنوید اکنون در آرشیو موسیقی برلین نگهداری می‌شود.

مرتبط با این