صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این مطلب آهنگ 98 سالة موسیقی محلی ایران در آرشیو آلمان را می‌شنوید.


یكی از موسیقی‌های محلی قدیمی ایران، موسیقی كتولی است. موسیقی سواحل دریای خزر. منطقة كتول شرقی‌ترین مناطق تبریزبان و از اصلی‌ترین بلوك استرآباد قدیم محسوب می‌شود. نزدیكی و همجواری با تركمن صحرا و خراسان به غنای فرهنگی و هنری آن افزوده است . واژهی كتول را بعضی از اهالی قلم ، واژهای سنسكریت به معنای «نگهبان قلعه» و هم ریشه با كلمة «كوتوال» گرفته‌اند. عدهای هم این واژه را طبری و به معنای «شیب» می‌دانند.
اساس ساختار موسیقی مقامی كتولی بر پایة سه مقام آوازی به نام‌های «هرایی»، «راستِ مقام» و «كلّهكش» استوار است. خنیاگران كتولی از دیرباز این سه مقام را بر اساس سلیقه و ذوق فردی و با اتكا به سنت بداهه با توجه به چگونگی بلندی و یا كوتاهی جملات آن به هنگام اجرا می‌نواخته‌اند.این مقام‌های سه گانه سرچشمة مقام‌های دیگری شدند كه به نام پدید آورندگانشان موسوم بودند. سال 1302 شمسی گروهی آلمانی قطعه‌ای از موسیقی كتولی را در منطقه چهاردانگه ‎ساری ضبط كردند. این آهنگ كه در این بخش می‌شنوید اكنون در آرشیو موسیقی برلین نگهداری می‌شود.

مرتبط با این