صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اجرای خصوصی جلیل شهناز در آواز اصفهان

ما همیشه صدای زیبای تار استاد جلیل شهناز را شنیده‌ایم اما این بار با صدای لطیف سه تار او در آواز اصفهان گشتی می‌زنیم و آوازی می‌شنویم. این قطعه ساعت 5:30 بعد از ظهری روز 7 تیر سال 1340 در محفلی خصوصی ضبط شده است.


من عاشق جانبازم از عشق نپرهیزم........................من مست سراندازم از عربده نگریزم
گویند رفیقانم از عشق نپرهیزی ؟...............................در عشق بپرهیزم پس با چه برآمیزم؟
پروانه دمسازم میسوزم و میسازم................................در پی خودی و مستی می افتم و می خیزم
گر سر طلبی من سر در پای تو اندازم..........................ور زر طلبی من زراندر قدمت ریزم
گر دفتر حسنت را در حشر فرو خواند..........................اند عرصات آن روز شوری دگر انگیزم

مرتبط با این