صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اجرای خصوصی نورالدین رضوی سروستانی و محمدرضا لطفی در آواز افشاری

مرحمت یار – اجرای خصوصی نورالدین رضوی سروستانی و محمدرضا لطفی در آواز افشاری سال 1352
آواز: نورالدین رضوی سروستانی
تار: محمدرضا لطفی

شعر:
اگر از دیده تحقیق به عالم نگری .....................عشق و معشوقه و عاشق، دل و دلدار یکیست
تا که در میکده من پای نهادم دیدم ................اهل آنجا همه مست می و هشیار یکیست
ما همه چون نی و تو خود همه دم نایی ما ................چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست
با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من ................جور اغیار و سر مرحمت یار یکیست

مرتبط با این