صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نوازنده تار: ترگل خلیقی
نوازنده تمبك: سمانه گل كار

موسیقی بی كلام پریشانی
نوازنده تار: ترگل خلیقی
نوازنده تمبك: سمانه گل كار

مرتبط با این