صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نگاه خدا
اثری از: امیر فتحی

نگاه خدا
اثری از: امیر فتحی
مدیر هنری: سمیرا امیری
پیانو: امیرفتحی
سلو:كریم قربانی
ویولن آلتو: پیام طونی؛ سینا كلوت

مرتبط با این