صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : سعید جعفرزاده احمد سرگورابی(پرواز همای)

آهنگساز : سعید جعفرزاده احمد سرگورابی(پرواز همای)متن ترانه :
سرزمین بیكران
ایران ای سرای من خاكت توتیای من جاویدان بهشت من عشقت كیمیای من
ای سرزمین بیكران ای یادگار عاشقان ای خفته در میان تو صد قلب مهربان تو
هزاران شهید بی گناه نوجوان هزاران عاشق گذشته در رهت به جان
ایران ای سرای من خاكت توتیای من جاویدان بهشت من عشقت كیمیای من
ای تخت جاودان جم ای ارگ جاودان بم همچو هگمتانه شهر یار همچو بیستون استوار
خاك عاشقان بیقرار ای دیار مهر و افتخار ایران ای سرای من خاكت توتیای من
جاویدان بهشت من عشقت كیمیای من ای سرزمین بی كران ای یادگار عاشقان
ای خفته در میان تو صد قلب مهربان تو هزاران شهید بی گناه نوجوان
هزاران عاشق گذشته در رهت به جان ایران ای سرای من خاكت توتیای من
جاویدان بهشت من عشقت كیمیای من ای تخت جاودان جم ای ارگ جاودان بم
همچو هگمتانه شهریار همچو بیستون استوار خاك عاشقان بی قرار ای دیار مهر و افتخار

مرتبط با این