خواننده : علی رضایی

ایران من ایران من
ای نور در چشمان من
جانم فدات ایران زمین
ای پاكی دامان من

ایران جوانان زنده اند
بر پای خود ایستاده اند
بهر نگهداری تو
آماده اند آماده اند

ما گردن گردنكشان
بشكسته ایم در این جهان
كه آمدند در خاكمان
ایران برای ما بمان

مرتبط با این