صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : حامد سلیمی

متن ترانه:
ب یا علی مدد بَدَن دونیا مییان خسته دیلاَنه
رنگه تی عشقاَ بزن اَمی زمین وُ آسمانَه
تی دَرَ خاناَ زنم شباندَه روزان،تی گدایم
دیلَه كندان نتانم از تو علی جان ،تی فدایم
مولا جان می نور چومان تو
ماهَه تابانَه می شبان توو
دیلداروُدیلبر تویی،علی جان
اول تو ،آخر تو،علی جان
مولا جان می نور چومان تو
ماهَه تابانَه می شبان توو
دیلداروُدیلبر تویی،علی جان
اول تو ،آخر تو،علی جان
دنمه درده می دیله ره دوا تویی تُو
تی گدایم علی جان می پادشاه تویی تو
مَرَه تی نامَ مَرَه زنده بدار علی جان
مثه باران می رِتی عشقاَ ببار علی جان
بَه می دیل،به می جان،علی جان
تی نورَهَ دتابان ،علی جان
بَه می دیل،به می جان،علی جان
تی نورَهَ دتابان ،علی جان
ا علی مدد نما در دنیا به دلهای خسته
رنگ عشقت را بزن برزمین و آسمان ما
درب خانه ات را میزنم شب وروز ومن گدای توام
دل نمیتوانم ازت بكنم علی جان جانم فدایت
مولا جان نور چشمان من تویی
ماه تابان شب های من تویی
دلدارودلبر تویی علی جان
اول تویی وآخر تویی علی جان
مولا جان نور چشمان من تویی
ماه تابان شب های من تویی
دلدارودلبر تویی علی جان
اول تویی وآخر تویی علی جان
میدانم كه دوای دردم تو هستی مولا
پادشاه من تویی علی جان و من گدای توام
مرا بانام زیبایت زنده نگه دارعلی جان
همانند باران برایم عشقت را ببارعلی جان
به دل من و به جان من علی جان
نورت رابتابان علی جان
به دل من و به جان من علی جان
نورت رابتابان علی جان
به دل من و به جان من علی جان

مرتبط با این