صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : شهرام ناظری

هنگام سپیده دم خروس سحری

دانی كه چرا همی كند نوحه گری

یعنی كه نمودند در آیینه ی صبح

كز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

افسوس كه نامه ی جوانیطی شد

وان تازه بهار زندگانی دی شد

آن مرغ طرب كه نام او بود شباب

افسوس ندانم كه كی آمد كی شد

مرتبط با این