صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سید محمد حسینی ارجمند

حوزه تخصصی: تهیه كننده

از سال 80 بعنوان دستیار تهیه در رادیو پیام مشغول شد.

بعنوان تهیه كننده شیفت صبحگاهی رایو آوا فعالیت دارد.