علی جهانی

حوزه تخصصی: تهیه كننده

-از سال 1379 در رادیو پیام شروع بكار كرده است.

-در حال حاضر بعنوان تهیه كننده شیفت شامگاهی رادیو آوا فعالیت دارد.