صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شاهین گل افشان

حوزه تخصصی: تهیه كننده

-در رادیو آوا از سال92 بعنوان تهیه كننده فعالیت دارد.

-از سال 90 بعنوان تهیه كننده در رادیو پیام فعالیت دارد.
-كارشناس موسیقی در آرشیو معاونت صدا .
-و در رادیو های چون كتاب ،خانواده ، كودك بعنوان تهیه كننده فعالیت دارد.